Antik sikkeler Grek, Roma ve Bizans sikkeleri olarak üç büyük grupta toplanmaktadır.
Bunların birbirinden çok ayrı özellikleri, görünümleri ve problemleri vardır. Kronoloji bakımında ilk sırayı Grek sikkeleri alırlar.

Bu sikkeler Büyük Krallıklar, Grek şehir devletleri, bu şehirlerin teşkil ettiği Birlikler ve bazı şehir ve kabile kralları olmak üzere 1600'e yakın örgüt tarafından basılmıştır. Üzerlerinde Grek yazısı ile birlikte bazı yerli yazıları yer alır. Bu sikkeler Arkeolojide olduğu gibi, üç devir içinde tetkik edilirler.
ARKAİK DEVİR
Bu devir sikkenin ilk kez ortaya çıktığı tarih ile başlar. 5.yy'da Perslerle Grekler arasındaki savaşlara kadar (M.Ö. 480 veya 490) sürer.
KLASİK DEVİR
Bu devir Eski Çağlar sanatının en parlak devridir. 480'de başlar, aşağı yukarı 330'a kadar devam eder.
HELLENİSTİK DEVİR
Büyük İskender'in Pers Büyük kralı olduğu M.Ö. 330 tarihi ile başlar, Hellenistik devir krallıklarından Mısır'ın Roma devleti idaresi altına girdiği M.Ö. 30 senesinde son bulur.

Eski Yunan para sistemi bir rehber gibidir. Toplama Antik Yunan sikkeleri büyüleyici bir eğlencedir. Yunanistan'ın eski para sistemi diğer sikkelerin habercisi olmuştur..

Eski Hint paralar söz konusu olduğu gibi, her Yunan kent veya şehir kendi paralarını basdı. Poleis onların tanrıları ve yerel savaşçı süslenmiş Yunan sikkelerini yarattı.

Yunan imparatorlukları çeşitli dönemlere ayrılmıştır. Her dönemin kendine ait antik Yunan para sistemi üretti.
Arkaik döneme ait Antik Yunan sikkeleri
(800-480 M.Ö.)

Antik Yunan uygarlığının dünyanın ilk sikkelerin geliştiren Lidya, Anadolu'nun komşu kıta genelinde bir Yunan şehir devleti darpı vardır. Bu bölge Yunan ve İran güçleri için eski savaş alanı olduğunu biliniyordu. Yunan paralı asker ya da savaşçı elektron şeklindeki değerli metal belirteçleri ile yapılırdı .

Saf altın ve saf gümüş sikke çoğunlukla bağımsız Yunan kent devletleri tarafından üretildi. Gümüş paralar "bir avuç" anlamına gelen Yunanca kelime drahmi çağrıldı. Her drahmi altı obols oluşur.


Klasik dönemin eski Yunan sikkeleri
(480-323 M.Ö.)

Yunanistan klasik döneminde daha ayrıntılı sikke basım teknolojisi vardı. Her polis kendi sikkeleri resmedilmiştir kendi koruyucu tanrısı vardı. Büyük kupürler halinde gümüş ve altın dedrachm veya 10 dirhem para gibi darp ediliyordu.

Yunan klasik dönem sikkeleri krallar tarafından propaganda olarak kullanıldı. Atina'da bir savaşta Pers'ler mağlup edildikden sonra ilk Yunan hatıra para basıldı.


Antik Helenistik dönemde Yunan sikkeleri
(323-146 M.Ö.)

.Eski Yunan sikkeleri diğer antik türlerinde bir öncüsü oldu. Hellenistik sikkeleri genellikle kralların ve arka yüzünde silah şehir devletin kat portreleri tasvir edilir..
yorum...

çok güzel bilgiler ellerinize sağlık,, ek olarak Kronoloji bakımından grek sikkeleri şüpesiz birinci sıradadır, bunların üzerindeki yazı genellikle grekçedir. lakin üzerlerinde basıldıkları memleketin yerli yazısı bulunan (mesela: lidya, likya, karia, firigya, side, ve arami, fenike ve kıbrıs, mısır da hiyeroglifve demotik yazı, tunusta kartaca yazısı, ispanyada kelilber, italyada ekrüsçe,) sikkeler de teknik sitillerden dolayı, grek sikkeleri grubunda teklit edilirler.