1. #1
  Koray Kor - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Administrator
  Durumu
  Çevrimiçi

  Mesajlar
  551
  Tecrübe Puanı
  10
  Rep Derecesi: Rep Derecesi: Rep Derecesi: Rep Derecesi: **

  İkramiyeler ve Cezalar, Arşiv Konu

  Kanunlarda yeni düzenlemeler yapıldığı konusunda bilgimiz yok, arşivdeki konuları tekrar güncelledim.

  Kültür Varlıklarını bulanlara verilecek ikramiye  Madde 64:


  Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yer üstünde, yer altında ve su altında bulunan taşınır kültür varlıklarını 4 üncü maddede yazılı makam ve mercilere, aynı maddede yazılı süreler içerisinde haber verenlere:


  a) Bulunan varlık, bulanın mülkü ise bu Kanunun 24 üncü ve 25 inci maddeleri uygulanır. Ayrıca ikramiye verilmez.


  b) Bulunan varlık başkasının mülkü içinde ise Kültür ve Turizm Bakanlığınca varlığın değeri dikkate alınarak, takdir olunacak bedelin %80-i ikramiye olarak bulan ile mülk sahibi arasında yarı yarıya paylaştırılır.


  c) Kültür varlığı Devlete ait arazide bulunmuş ise, takdir olunacak bedelin %40-ı bulana ikramiye olarak verilir.


  d) Nerede bulunursa bulunsun haber verilen kültür varlığı korunması gerekli nitelikte olmadığı takdirde haber verenlere bu Kanunun 25 inci maddesindeki işlem uygulanır. Ayrıca ikramiye verilmez.


  e) Nerede olursa olsun, yeni bulunup da 4 üncü maddede yazılı süreler içinde haber verilmediğinden dolayı gizlenmiş sayılan kültür varlıklarını haber verenler ile, bunları yakalayan kamu görevlilerine, 1905 sayılı "Menkul ve Gayrimenkul Emval ile Bunların İntifa Haklarının ve Daimi Vergilerin Mektumlarını Haber Verenlere Verilecek İkramiyelere Dair Kanun"da taşınır mallar için gösterilen oranlar dahilinde tespit edilen bedel ikramiye olarak verilir.


  f) Yukarıdaki fıkralardan herhangi biri uyarınca kültür varlıklarını bulan, haber veren veya yakalayan kişiler birden fazla ise verilecek ikramiyeler bunlar arasında eşit olarak paylaştırılır.


  g) Yukarıda belirtilen ikramiyelerin tahakkuk ve tediyesine ait işlemler Maliye ve Kültür ve Turizm Bakanlıklarınca birlikte yönetmelik esaslarına göre yapılır.


  Yasalara Uymayan Definecilere Verilecek Cezalar  Cezalar


  Madde 65: a) (Değişik: 14/07/2004 - 5226/14 md.) (Değişik: 08/02/2008 - 5728/408 Md.) Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının yıkılmasına, bozulmasına, tahribine, yok olmasına veya her ne suretle olursa olsun zarara uğramalarına kasten sebebiyet verenler iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezasıyla cezalandırılır.

  Bu fiiller, korunması gerekli kültür ve tabiat varlığını yurt dışına kaçırmak maksadıyla işlenmiş ise, verilecek cezalar bir kat artırılır.


  b) (Değişik: 14/07/2004 - 5226/14 md.) (Değişik: 08/02/2008 - 5728/408 Md.) Sit alanlarında geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarına, koruma amaçlı imar plânlarına ve koruma bölge kurullarınca belirlenen koruma alanlarında öngörülen şartlara aykırı izinsiz inşaî ve fizikî müdahale yapanlar veya yaptıranlar, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezasıyla cezalandırılır.
  c) (Değişik: 14/07/2004 - 5226/14 md.) (Değişik: 08/02/2008 - 5728/408 Md.) ) Bu Kanuna aykırı olarak yıkma veya imar izni veren kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezasıyla cezalandırılır.


  d) (Ek: 14/07/2004 - 5226/14 md.) (Değişik: 08/02/2008 - 5728/408 Md.) Bünyesinde koruma, uygulama ve denetim büroları kurulmuş idarelerden bu Kanunun 57 nci maddesinin altıncı ve yedinci fıkraları uyarınca izin almaksızın veya izne aykırı olarak tamirat ve tadilat yapanlar ile izinsiz inşaî ve fizikî müdahale yapanlar veya yaptıranlar altı aydan üç yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılırlar.
  Usulsüz verenler, ilan ve tebligat yapanlar


  Madde 66: (Değişik: 08/02/2008 - 5728/409 Md.) Bu Kanunun 16 ncı maddesinde yer alan yasaklara aykırı olarak verenler, fiil daha ağır cezayı gerektiren bir suç oluşturmadığı takdirde, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile; bu Kanunun 7 nci maddesinde yer alan ilan veya tebligatı bilerek, süresinde usulüne uygun yapmayanlar ise, üç aydan bir yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılırlar.


  Haber verme sorumluluğuna ve kültür varlığı ticaretine aykırı hareket edenler (1)


  Madde 67: (Değişik: 08/02/2008 - 5728/410 Md.) Kültür ve tabiat varlıklarıyla ilgili olarak bildirim yükümlülüğüne mazereti olmaksızın ve bilerek aykırı hareket eden kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

  Bildirimi yapılmamış olan kültür ve tabiat varlığını satışa arzeden, satan, veren, satın alan, kabul eden kişi iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Ancak, bu durumda birinci fıkrada tanımlanan suçtan dolayı ayrıca cezaya hükmolunmaz. Ticareti yasak olmayan taşınır kültür varlıklarının izinsiz olarak ticaretini yapan kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.


  İhbar Edenlere Verilecek İkramiye  Kaçak kazı yaparak bulunan defineleri ihbar edenlere verilecek ikramiye.


  I- GİRİŞ


  Muhbir ikramiyesi; Devletin gizli kalmış taşınır ve taşınmaz mallarını, haklarını, menfaatlerini, vergileri ihbar edip Devlete aidiyetini sağlayan kimselere, bunların değerinin belli bir oranında verilen paradır.
  26.12.1931 tarih ve 1905 sayılı “Menkul ve Gayrimenkul Emval İle Bunların İntifa Haklarının ve Daimi Vergilerin Mektumlarını Haber Verenlere Verilecek İkramiye Hakkında Kanun”Devlete ait taşınır ve taşınmaz mallar, haklar ile vergilerin ihbarı durumunda muhbire verilecek ikramiye konusunda hükümler içermektedir.
  Bu çalışmamızda 1905 sayılı Kanun’a göre muhbir ikramiyesi verilmesi konusu ele alınacaktır.


  II- MUHBİR İKRAMİYESİ VERİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR


  A- İHBAR EDİLECEK MAL VE HAKLAR


  1905 sayılı Kanun’un 1. ve 6. maddelerine göre muhbir ikramiyesi alınabilmesi için aşağıda sayılan gizli kalmış mal, hak, vergiler ve menfaatlerden birinin ihbar edilmesi ve bu ihbarın doğruluğunun tespit edilmesi gerekir:
  - Genel veya özel kanunlar ile yabancı devletlerle yapılmış anlaşmalara göre, Devlete veya Hazine’ye intikal etmesi gerektiği halde kayda dayanan bilgi dışında kalmış olan bütün taşınır ve taşınmaz mallar,
  - Taşınır ve taşınmaz malların intifa hakları,
  - Senede bağlanmış ipotekli ve ipoteksiz alacaklar,
  - Her çeşit mevduat ve emanet ile esham, tahvilat ve sigorta matlupları,
  - Bina, arazi, arsa, kazanç, hayvanlar, veraset ve intikal, muamele, dahili istihlak ve damga gibi daimi vergiler .
  Kanun’un 1. maddesine göre yukarıda belirtilen hak, taşınır ve taşınmaz mallar ile alacakların “Hazine’ye aidiyeti” tahakkuk etmelidir. Diğer bir deyişle; taşınır malların teslim alınması, taşınmaz malların da Hazine adına tescilinden sonra muhbir ikramiyeye hak kazanır. Kanun’un 6. maddesine göre de ihbar edilen vergilerin kesin biçimde tahakkuk etmesinden sonra ikramiye almaya hak kazanılmaktadır.  B- İKRAMİYE ORANLARI  Muhbir ikramiyesi, Hazine’ye mal edilen taşınır ve taşınmaz malların değerleri veya iki yıllık intifa hakkı bedelleri üzerinden, Kanun’da yazılı oranlar dahilinde verilir. Kanun’un 1. maddesinde taşınır ve taşınmaz malların değerine göre ayrı ayrı oranlar belirlenmiştir. 100.000 liraya kadar değeri olan mallar için saptanmış olan oranlar bugün için önemini yitirmiştir. 100.000 liradan (10 Yeni Kuruş) fazla değeri olan taşınır ve taşınmaz mallar için ödenecek ikramiye oranı % 7,5’tir. Önemli ihbarlarda bu oran Bakanlar Kurulu Kararıyla artırılabilir.  Kanun’un 6. maddesinde ihbar edilen vergiler için ödenmesi öngörülen ikramiye oranları belirlenmiştir. Buna göre vergi ve ceza toplamının 15.000 liraya (Eski Türk Lirasıyla) kadarlık kısmı için çeşitli oranlarda, 15.000 lirayı aşan kısmı için ise % 10 oranında muhbir ikramiyesi verilir. İkramiyenin 1/3’ü verginin kesin tahakkukundan sonra, 2/3’ü ise tahsili ardından verilir.  C- İHBARI MEMURLARIN YAPMASI  Kanun’un 2. maddesine göre taşınır ve taşınmaz mallar ile hakların ihbarının Devlet memurları tarafından yapılması halinde Kanun’da belirtilen oranların yarısı tutarında ikramiye verilir. İhbarın bu işlerle görevli (tahrir ve tahakkuku ile) memurlar tarafından yapılması halinde memurlara ve bu memurları sevk ve idare eden amirlerine muhbir ikramiyesi karşılığı olarak ikramiye verilir.


  Kanun’un 7. maddesine göre ihbar edilen hak, vergi, alacak ve malları ortaya çıkarmada olağanüstü hizmeti görülen memurlara bulundukları mahallin en büyük mal memurunun talebi, Maliye Bakanlığı’nın uygun görüşüyle 2 maaş tutarına kadar nakden ödül verilebilir.  D- TAŞINIR KÜLTÜR VARLIKLARININ İHBARI  Kanun’un 5. maddesine göre taşınır kültür varlıklarını haber verenlere ikramiye, ilgili Kanun’a yani 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na göre verilir. 2863 sayılı Kanun’un 64. maddesi kültür varlıklarını bulanlara verilecek ikramiye konusunu düzenlemiştir. 64. maddenin (e) bendine göre; nerede olursa olsun yeni bulunup da 2863 sayılı Kanun’un 4. maddesinde yazılı süreler içinde haber verilmediğinden dolayı gizlenmiş sayılan kültür varlıklarını haber verenler ile bunları yakalayan kamu görevlilerine, 1905 sayılı Kanun’da taşınır mallar için gösterilen oranlar dahilinde tespit edilen bedel ikramiye olarak verilir.  E- İKRAMİYE HESABINDA KIYMET TESPİTİ  Kanun’un 4. maddesine göre verilecek ikramiyenin hesabında taşınır ve intifa haklarının ihbar tarihindeki miktar ve rayiç değeri esas alınır. Taşınmazların değeri ise 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’na göre belirlenir.  F- İKRAMİYE VERİLMEYECEK DURUM  Kanun’un 6. maddesine göre vergilerin ihbarı durumunda; mal memurlarına, vergi ile ilgili komisyon üyelerine, vergilerin tarh ve tahakkukunda görev alanlara ikramiye verilmez.
  III- SONUÇ  26.12.1931 tarih ve 1905 sayılı “Menkul ve Gayrimenkul Emval İle Bunların İntifa Haklarının ve Daimi Vergilerin Mektumlarını Haber Verenlere Verilecek İkramiye Hakkında Kanun”Devlete ait gizli kalmış taşınır ve taşınmaz mallar, haklar ile vergilerin ihbarı durumunda, muhbire verilecek ikramiye konusunu düzenlemiştir. Kanun’a göre muhbire; Hazine’ye mal edilen taşınır ve taşınmaz malların değerleri veya iki yıllık intifa hakkı bedelleri üzerinden % 7,5 oranında, ihbar sonucunda tahakkuk eden vergi ve ceza toplamının ise % 10’u oranında ikramiye verilir.


  Yurt Dışına Çıkarma Yasağına Aykırı Hareket Edenler  Madde 68: (Değişik: 08/02/2008 - 5728/411 Md.) Kültür ve tabiat varlıklarını bu Kanuna aykırı olarak yurt dışına çıkaran kişi, beş yıldan oniki yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.  Tetkik ve kontrole muhalefet  Madde 69: (Değişik: 08/02/2008 - 5728/412 Md.) Bu Kanunun 29 uncu maddesinde yer alan tetkik ve kontrole muhalefet edenler ile 41 inci maddede yer alan nakil işlerine aykırı hareket edenler altı aydan bir yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılırlar.
  Özel mülkiyete konu olanlar  Madde 70: (Değişik: 08/02/2008 - 5728/413 Md.)Bu Kanunun 24 üncü maddesine aykırı hareket edenler bir yıldan üç yıla kadar hapis ve üçbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılırlar.


  İzinsiz Araştırma, Kazı ve Sondaj Yapanlar  Madde 74: (Değişik: 08/02/2008 - 5728/416Md.)Kültür varlıkları bulmak amacıyla, izinsiz olarak kazı veya sondaj yapan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Ancak, kazı veya sondajın yapıldığı yerin, sit alanı veya bu Kanuna göre korunması gerekli başka bir yer olmaması halinde, verilecek cezanın üçte biri indirilir.  İzinsiz olarak define araştıranlar, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ancak, bu fiillerin yurt dışına kültür varlıklarını kaçırma amacıyla veya kültür varlıklarının korunmasında görevli kişiler tarafından işlenmesi hâlinde, verilecek ceza iki katına kadar artırılır.
  Kişinin bu maddede tanımlanan suçları işlemek suretiyle bulduğu kültür varlığını soruşturma başlamadan önce mahallî mülkî amire teslim etmesi hâlinde, mahkeme verilecek cezada üçte ikisine kadar indirim yapabilir.
  İzinsiz olarak define araştıran kişinin, hakkında kovuşturma başlayıncaya kadar, kendisini bu fiili işlemeye gerekli cihazları temin etmek suretiyle sevk eden kişilerin kimliklerini açıklaması ve yakalanmasını sağlaması hâlinde, mahkeme verilecek cezada indirim yapabileceği gibi, ceza verilmesine yer olmadığına da karar verebilir.
  El koyma ve müzeye teslim  Madde 75: (Ek: 14.07.2004 - 5226/15 md.) (Değişik: 08/02/2008 - 5728/417 Md.) Bu Kanun kapsamında kalan suçlar nedeniyle elkonulan taşınır kültür ve tabiat varlıkları müzeye teslim edilir.

  kazama Bunu beğendi

 2. #2
  Kamhi Leonard - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Operatör
  Durumu
  Çevrimdışı

  Mesajlar
  2.703
  Tecrübe Puanı
  240
  Rep Derecesi: Rep Derecesi: Rep Derecesi: Rep Derecesi: Rep Derecesi: Rep Derecesi: Rep Derecesi: Rep Derecesi: Rep Derecesi: Rep Derecesi: Rep Derecesi: **
  Bu madde ve yasalar bizi bozar ağa
  Prosodorler aynı
  Herşey aynı sadece rakamlar deyisiyor
  Bizlik birşey yok
  Kazıya devam yılmak yok öyle bizimde
  Kendimizce kanunlarımız var

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş