Оригинален текст:Край Симеоновград са останките на древната крепост Констанция, датираща от късната античност (4 век). Тя се намира на възвишението Асара. Тази крепост се оформя като един от най-големите и стари градове в Северна Тракия, съществувал от 4 век. до началото на 13 век. Тук ясно личат яки зидове, дебели около три метра. Входът на крепостта е от север. При разкопки на крепостта са намерени подземни тунели с разклонения. Легенда разказва, че тук е била резиденцията на последните римски императори. В подземията на крепостта те криели своите богатства. Когато варварите нахлули, крепостта известно време устояла. Тук се събрали всички ценности от провинцията, но не след дълго крепостта паднала. Римляните избягали, а съкровищата останали в подземията на крепостта. Идриси отбелязва, че: "град Кунстантия е голям и добре населен град, със земеделски култури и многобройни обработени полета." Средновековният град-крепост е превзет на 24 март 1201 г. от цар Калоян.Преведен текст:

Simeonovgrad end are the remains of the ancient fortress of Constantia, dating from late antiquity (4 century). It is located on the hill Asara. This castle is shaped as one of the largest and oldest cities in Northern Thrace, from 4 century existed. the beginning of 13 century. Here, clearly showing strong walls three meters thick. The entrance to the fortress is from the north. During excavations of the fortress were found underground tunnels with branches. Legend tells us that here was the residence of the last Roman emperors. In the dungeons of the fortress, they hid their treasures. When the barbarians invaded the fortress withstood some time. Here are gathered all the values of the province, but not long after the fortress fell. Romans fled, and other treasures in the dungeons of the fortress. Idrisi noted that: "Kunstantiya city is large and well populated city, with agricultural crops and processed numerous fields. " Medieval castle was seized on March 24, 1201 by Tsar Kaloyan.