Define ile ilgili Havas Terkipleri

Y2J

Aktif Üye
Katılım
9 Nis 2017
Mesajlar
116
Tepkime puanı
27
Puanları
4
Bilgi paylaşıldıkça güzeldir diyerek bu başlık altında define ile ilgili havas terkiplerini paylaşacagım. Önce bir kaç kelam etmek lazım;

- Üzerinizde herhangi koruyucu bir muska yada vefk (safranla yazılmış olan) olmadan kazı yapmanızı önermem. Bu işlerle ugraşıyorsanız mutlaka bir koruyucu muska yada vefk olmalı. İsteyene Mülk suresini içeren en büyük koruma hicabını verebilirim. Safranla birine yazdırın.
-Kazıya başlamadan önce bir istihareye yatın.
-Yıldızınız düşükse cinler ilk size musallat olacaktır. Kazı yapana kadar yıldızınızı yükseltmeye çalışın. İnternette bulursunuz 71 fatiha 71 Nas felak...
-İmkanınız varsa kazıyı gündüz yapın.
- Kazıyı yapmadan önce Allaha dua edin. Seher vakti ve Perşembeyi Cumaya baglayan gece namaz kılın ve dua edin. Bu vakitlerde yapılan dualar red edilmez. Tecrübe ettim kendim.
-Bu işi bir bilenle yapın derim. Ben bunları tecrübe etmedin. Paylaşmak istedim. Zamanla başka terkiplerde paylaşırım.

1.) DEFİNE ÜZERİNDEKİ CİNLERİ KOVMAK

Defineyi çıkarmaya başlamadan önce definenin üzerindeki cinleri dağıtmak için, daire çizerek bir avuç toprak üzerine yedi (7) defa Fatiha, 7 defa Ayetel kusi, 7 defa İnşirah, 7 defa Zilzal ve 7 defa Kureyş surelerini okuyup, yedi defada şu Ayeti kerimeleri okursun.

ا ون لاك ااياك اا فام لق ح م وساى صاع ار اا واخ ك ا د اه ال ل جاع ال اب مج للل هه اب حى ر اال حا ت ام ال ف ا لين ا الصحاغلر حكا ملن جم الن اخمر ا فليهاا فاا حر اب اك ات م ت ان ا ى ا ا م وس اال ق ا ا م ل م بله م مت لئ ج ا ح ا الن ه لل مط ب اي ح اا س الن لحمر م الس ا لين لد مس ف الا المم لح عام مل ص لاي


Felemmâ tecellâ rabbuhu lil cebeli cealehu dekan ve hara mûsâ saigan. Femâ yekûnu leke en tetefekkera fîhâ feahruc inneke mines sâğirîn. Kâle mûsâ mâ ci'tum bihis sihru innallâhe seyubtiluhu innallâhe lâ yuslihu amelel mufsidîn.

Okumanı tamamladıktan sonra ''Ya rabbi falan yerdeki defineyi bağladım''. diyerek Ayetel kursiyi yine toprağın üzerine bir defa daha okur ve avucundaki toprağı kazı yapacağın yere saçarsın, böylece definenin üzerindeki cinler dağılır ve define de kaybolmaz.

2.) MANİLERİ ETKİSİZ HALE GETİRMEK: Define üzerinde ateş, duman ve buhar gibi maniler zuhur ederse, bunları defetmek için yeni bir porselen veya cam tabak içine şu isimleri yaz:

ل اان االدهخ اا النحارا و هه ملل ااي اال وحاا ااح اي ب ه ال ياسمئ مطام وه بلطام اه مي ال ه م مت اي اه ا م ون اك اي م ف ك ن مء ول للشاي م ياق ل ال مان اة مر د لق ب

Eheytumu helyehûhin bitamtamin yeseluhu beyâlûhan ahmilu eyyuhen nâra ved duhâni bi kudretillâhi men yekûle li şeyin kun feyekûn.

Yazdıktan sonra bir miktar akarsu ile bu yazıyı bozarsın. Bu suyu o mani üzerine saçarsan, Allah c.c. ın kudreti ile mani kaybolur. Bu ameli yaparken öd, anber ve misk buhur ederek yazmış olduğun esmaları da yedi (7) defa okursun

3.) UMMARI ETKİSİZ HALE GETİRMEK:

Ummarı etkisiz hale getirerek gömüyü kaçırmasına mani olmak için: Bir hazine bulurda çıkarmak istersen, önce şu Ayeti yedi (7) defa okursun:

م لن ائ ال م و م وناه مص ر ان وا لاي م ق وتلل لن ائ ال م و م اه ج ونا ماع امر ج وا لاي ل م ا خمر لن ائ ل م لم ورله ل ص د ا ف اة مب اه ه ر اد م ااش م مت وناا لان مصار ن ح لاي اث ار مب ح املاد هن ال و م لاي وه م اصار ن ا ون اه مق لياف مم م قاو م حه لان لكا ب ال ا ال ذ لن م

Lein uhricû lâ yahrucûne meahum ve lein kûtilû lâ yensurûne hum ve lein nasarûhum leyuvellunnel edbâra summe lâyunsarûn. Leentum eşeddu rahbeten fî sudûrihim minallâhi zâlike bi ennehum kavmun lâ yefkahûn.

Ummar defineyi başka bir yere kaçıramaz.

4.) HOROZ İLE DEFİNE KEŞFİ:

Şuara suresinin 57. Ayeti olan:

ون ي اع م جانحات و م ملن ااه م من اج اخمر اا ف

Fe ahrecnâhum min cennâtin ve uyûn.

Bu Ayeti bir kağıt üzerine yazıp, beyaz renkli bir horozun boğazına asıp define şüphe edilen menzile horozu salarsan, definenin bulunduğu noktaya varır ve orayı ayağıyla eşeler

5.) DEFİNENİN MUVEKKİLİNİ KAÇIRMAK:

Define olan mahalden müvekkili kaçırmak istersen, kazmaya başlamadan önce o yerin etrafını yedi defa dolanır ve şu Ayetleri okursun. Ummar orada olan malı Allah'ın izniyle kaçıramaz Okunacak Ayeti kerimeler budur:

م لن ائ ال م و م وناه مص ر ان وا لاي م ق وتلل لن ائ ال م و م اه ج ونا ماع امر ج وا لاي ل م ا خمر لن ائ ل م لم ورله ل ص د ا ف اة مب اه ه ر اد م ااش م مت وناا لان مصار ن ح لاي اث ار مب ح املاد هن ال و م لاي وه م اصار ن ا ون اه مق لياف مم م قاو م حه لان لكا ب ال ا ال ذ لن م

Lein uhricû lâ yahrucûne meahum ve lein kûtilû lâ yensurûne hum ve lein nasarûhum leyuvellunnel edbâra summe lâ yunsarûn. Leentum eşeddu rahbeten fî sudûrihim minallâhi zâlike bi ennehum kavmun lâ yefkahûn.

6.) RÜYADA DEFİNE KEŞFİ:

Definenin mahalini bilmek için 129 defa ‘’Yâ Latîf’’ ismini, 10 defa da şu Ayeti kerimeyi okuyup, sağ yanın üzerine kıbleye karşı yatarsan rüyada definenin yerini söylerler. Okunacak Ayeti krime budur:

لي ماب ليف ال ا اللحط و اه ا و اق ال م خ مان ام مل اع الاي ا

Elâ ya’lemu men halaka ve huvel latîful habîr.

Not: Bunu deneyip bulanlar olmuş. Sadece define ile ilgili degil her konuda istihare yapabilirsiniz. 1,3,7 güne kadar deneyin ve yatarken mutlaka abdestli olun.

7.)HAZİNE İSTİHARESİ:

Bir yerde define olup olmadığını anlamak için: Önce iki rekat istihare namazı kılıp, her iki rekattada bir Fatiha ve kırk defa İhlas suresini oku. Namazdan sonra kıbleye karşı yönelip iki diz üzerine otur ve üçyüz (300) defa şu Ayeti i oku:

وا ان لينا آم حذ اال ل و ليم ل الرحح مان ل ال الرحح لسمم ب ح ان لر م اف ك وا الصحاللااتل لان لل ام اع و م للم ات لأ م اي م س م مه ان ع ا ون ال مم لى كاان وا ياع ا الحذ م ااحمسان ل يانحه م اجمز ان ال و

Bismillahirrahmanirrahim. Vellezine amenu ve amilus salihati lenükeffiranne anhüm seyyiatihim veleneczi yennehüm ahsenellezi kanü ya’melun.
Daha sonra dünya kelamı konuşmadan kıbleye karşı sağ yanın üzerine yat. Rüyanda ruhanilerden iki kişi gelip, o definenin nerede olduğunu ve oradan nasıl çıkarılacağını sana söylerler.

8.) HAZİNEDEKİ TILSIMI İPTAL:

Definenin üzerinde olan cinleri defetmek için, define şüphe ettiğin mekandan bir avuç toprak alıp, o toprağın üzerine yedi defa Ayetel Kürsi, 7 defa Zilzal suresi, 7 defa İnşirah suresi, 7 defa Kureyş suresi, 7 defa Fatiha suresi ve 7 defada şu Ayeti kerimeleri oku:

ل ليم ل الرحح مان ل ال الرحح لسمم ب ى ح اال حا ت ام ال ف ح ار اا واخ ك ا د اه ال ل جاع ال اب مج للل هه اب ر ا حر اب اك ات م ت ون لاكا اان اا ياك اا فام لق وساى صاع م اخمر ليهاا فاا ف ر ا حك ملن جم الن لحمر م ل الس م بله م مت لئ ا م وساى مااج لينا قاال الصحاغلر ر ا ح ا الن ه لل مط ب اي ح اا س الن ا لين لد مس ف الا المم لح عام مل ص لاي

Bismillahirrahmanirrahim. Felemma tecella rabbühü lil cebeli cealehü dekkan ve harra musa saıka. Fema yekünü leke en tetekebbera fiha feahruc inneke mines sağirin. Kale musa ma ci’tüm bihis sihru innallahe seyubtılühü innallahe la yuslihu amelel müfsidin.

Aynı ameli üç defa tekrar edip toprağın üzerine üfle. Okuduğun toprağı o mekana serpersen, oradaki cinler mekanı terk ederler.

7.) . ŞEKKUL ARD:

Aşağıda Ayetleri sağ avucuna yazdıktan sonra, üzerine yetmiş (70) defa Fatiha suresini oku ve define şüphe ettiğin yere var. Kıbleye karşı durduktan sonra, secde et ve elini yere vur. Elini yere vururkende şöyle dersin:

مض ار اا ي ض ا وز ن احم ك مت الف ا زا ك

Ya ardu iftah künüzeke

Allah Teala nın emriyle yer yarılır ve içindeki olanlar sana görünür. Ama bu ameli Cumartesi günü okursun. Sağ avucuna yazılacak Ayeti Kerimeler budur:

ا اق ل و ليم ل الرحح مان ل ال الرحح لسمم ب ا ق ا حجمن ار اب الات ح و ن وتلك ي ل ب ا ف من ر ل حة لي لل جا المااه ه ار اب ت ا لد اا ي ر حم الن ولاه اس ار ا اا و من لع اط اا اوةا و ك ح اآتليا الز اوةا و حل ا الص لن مم اق اا ا و مل ول ا ا مه ذ لي ل ا هل ب ل ب م ملا ال جمسا ااه ل م الر م مك عانل مت اي ب ل ت م م ك ا لر م طاه اي و ا من ر ك م لياا وااذ اطمه ت اى فلى ااي طمل م ل م آيات ح ملن وتلك ن ي ب ح ل الن اة مم لك االمح ال و ا ا ليف اا كاانا لاط ا ا لي اب خ

Bismillahirrahmanirrahim. Ve kurne fi büyütikünne ve la teberrecne teberrücel cahiliyyetil üla ve akmines salate ve atinez zekate ve etı’nallahe ve rasulehü innema yüridullahü liyüzhibe ankümür ricse ehlel beyte ve yütahhiraküm tathira. Vezkürne ma yütla fi büyütikünne min ayatillahi vel hıkmeti innallahe kane latifan habira.
 

S:W:A:T

Editör
Katılım
11 Mar 2017
Mesajlar
863
Tepkime puanı
5
Puanları
0
Konum
İtaly
Teşekkürler bilgi paylaştıkça güzeldir ...
 

S:W:A:T

Editör
Katılım
11 Mar 2017
Mesajlar
863
Tepkime puanı
5
Puanları
0
Konum
İtaly
Bence kesinlikle paylaşılır ... Bu konuya yorum yapacak ustalar var bende onları bekliyorum ... Keşif olayını deneyeceğim bakalım hayırlısı :)
 

Kullanıcı

Moderatör
Moderatör
Katılım
17 Eyl 2016
Mesajlar
1,068
Tepkime puanı
11
Puanları
0
Ustalarım aklıma takılanlar oldu. :)

Şimdi bu insanlar gömüyü gömerken bir güzel tılsımla, cinlerle koruma altına alır. Bu cinlerin bu işten çıkarı nedir? Bu aslında o kadar önemli bir soru değil ama cevabı beklenir.

Biz de kaşifler olarak bu tılsımlardan, cinlerden kurtulma yolları ararız. Bu yolları da dualarla ararız. Tabii bu duaların işe yaraması için temiz bir beden, temiz bir vicdan ve temiz bir akıl lazım. Biz bu yolları ararken cinler de korudukları malzemeyi teslim etmemek için bazı önlemler alıyor mu? Bizim yaptığımız terkiplere (dediğim gibi tam bir temizlik olması halinde) hemen teslim oluyorlar mı yoksa direniyorlar mı?


Sevgiler.
 
Son düzenleme:

S:W:A:T

Editör
Katılım
11 Mar 2017
Mesajlar
863
Tepkime puanı
5
Puanları
0
Konum
İtaly
Ustalarım aklıma takılanlar oldu. :)

Şimdi bu insanlar gömüyü gömerken bir güzel tılsımla, cinlerle koruma altına alır. Bu cinlerin bu işten çıkarı nedir? Bu aslında o kadar önemli bir soru değil ama cevabı beklenir.

Biz de kaşifler olarak bu tılsımlardan, cinlerden kurtulma yolları ararız. Bu yolları da dualarla ararız. Tabii bu duaların işe yaraması için temiz bir beden, temiz bir vicdan ve temiz bir akıl lazım. Biz bu yolları ararken cinler de korudukları malzemeyi teslim etmemek için bazı önlemler alıyor mu? Bizim yaptığımız terkiplere (dediğim gibi tam bir temizlik olması halinde) hemen teslim oluyorlar mı yoksa direniyorlar mı?


Sevgiler.
Zorla tutuldukları için bu durumdan pek memnun olduklarını sanmıyorum . Ama sonradan sahiplenenler için birşey diyemeyeceğim gömüden güç alıyorlar diye biliyorum .. onlar biraz zor savaş halinde oluyorlar ..
 

Kullanıcı

Moderatör
Moderatör
Katılım
17 Eyl 2016
Mesajlar
1,068
Tepkime puanı
11
Puanları
0
Zorla tutuldukları için bu durumdan pek memnun olduklarını sanmıyorum . Ama sonradan sahiplenenler için birşey diyemeyeceğim gömüden güç alıyorlar diye biliyorum .. onlar biraz zor savaş halinde oluyorlar ..
Teşekkür ederim cevabın için ustam. Yani dualarla zorla tutulmaları sonucunda onlara yapılan da bir çeşit büyüdür o halde. Bu büyüyü yapan insanlar da bildiğin günahı peşinen sırtlanmış oluyorlar. Gayet güzel alışveriş. :)


Şöyle de bir soru daha gelişiyor: Zorla tutulanlarla, kendiliğinden sahiplenen cinler arasında fark olur muhakkak değil mi? O zaman bizim başvuracağımız kurtulma yolu da farklılık göstermiyor mu?


Ayrıca müslüman olanları ile gayrimüslim olanlarına aynı çözüm yolu mu deneniyor?


Sevgiler.
 

S:W:A:T

Editör
Katılım
11 Mar 2017
Mesajlar
863
Tepkime puanı
5
Puanları
0
Konum
İtaly
Trafikteyim müsait olduğum da cevap vereceğim . Ama bu konuyla alakalı daha bilgili ustalar olduğuna da eminim onlardan da yorum alalım .
 

Y2J

Aktif Üye
Katılım
9 Nis 2017
Mesajlar
116
Tepkime puanı
27
Puanları
4
Tılsımlı ise mecburen defineyi koruyorlar. Bazıları ise Hz mehdi gelene kadar Çin padişahları tarafından defineyi korumak için gorevlendiriliyorlar. Bir kısmı ise kendiliğinden sahipleniyorlar.

Neden vermezler sorusuna gelince cinler kendilerini insanlardan ustun gördükleri için vermek istemezler. Her girişimde insanlara daha da bileniyorlar.Ayrıca zaten çoğu kâfir ve gayrimüslim olduklari Müslümanlara vermek istemezler. Çok nadir de olsa bazı cinler bu esaretten kurtulmak için insanların rüyasına girip hazine yerini gösterirler. İnsan hazineyi almaya geldiğinde hiçbir şey yapmazlar.

Define tilsimlarini çoğu yöntemle cozebilirsiniz; Majik yöntemler, kabala, papazlar, Kuranı kerim... Kuranla her türlü maniyi cozersin. Tecrübe ve bilgi lazım.
 
Son düzenleme:

Y2J

Aktif Üye
Katılım
9 Nis 2017
Mesajlar
116
Tepkime puanı
27
Puanları
4
Tılsımlı ise mecburen defineyi koruyor. Bazıları ise Hz mehdi gelene kadar Çin padişahları tarafından defineyi korumak için gorevlendiriliyorlar. Bir kısmı ise kendiliğinden sahipleniyorlar.

Neden vermezler sorusuna gelince cinler kendilerini insanlardan ustun gördükleri için vermek istemezler. Her girişimde insanlara daha da bileniyorlar.Ayrıca zaten çoğu kâfir ve gayrimüslim icin olduklari Müslümanlara vermek istemezler. Çok nadir de olsa bazı cinler bu esaretten kurtulmak için insanların rüyasına girip hazine yerini gösterirler. İnsan hazineyi almaya geldiğinde hiçbir şey yapmazlar.

Define tilsimlarini çoğu yöntemle cozebilirsiniz; Majik yöntemler, kabala, papazlar, Kuranı kerim... Kuranda her maniyi cozersin. Tecrübe ve bilgi lazım.
 

Kullanıcı

Moderatör
Moderatör
Katılım
17 Eyl 2016
Mesajlar
1,068
Tepkime puanı
11
Puanları
0
Tılsımlı ise mecburen defineyi koruyor. Bazıları ise Hz mehdi gelene kadar Çin padişahları tarafından defineyi korumak için gorevlendiriliyorlar. Bir kısmı ise kendiliğinden sahipleniyorlar.

Neden vermezler sorusuna gelince cinler kendilerini insanlardan ustun gördükleri için vermek istemezler. Her girişimde insanlara daha da bileniyorlar.Ayrıca zaten çoğu kâfir ve gayrimüslim icin olduklari Müslümanlara vermek istemezler. Çok nadir de olsa bazı cinler bu esaretten kurtulmak için insanların rüyasına girip hazine yerini gösterirler. İnsan hazineyi almaya geldiğinde hiçbir şey yapmazlar.

Define tilsimlarini çoğu yöntemle cozebilirsiniz; Majik yöntemler, kabala, papazlar, Kuranı kerim... Kuranda her maniyi cozersin. Tecrübe ve bilgi lazım.
Karşı çıkma gibi bir durumları olmuyor mu ustam? Hani direnseler işler daha kötüye gider, insanlar ve cinler arasında bir inatlaşma olursa filan diye soruyorum. O zaman sonuç ne olur?

Sevgiler.
 
Son düzenleme:
Üst